વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અન્ય યોજનાઓ

અલગ અલગ અન્ય યોજનાઓ આપેલ છે

અનુસૂચિત જાતિ બાકી રહેલ ૧૭ જિલ્લા માટે યોગાસન શિબિર
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિ બાકી રહેલ ૧૭ જિલ્લા માટે યોગાસન શિબિર વિષે માહિતી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિ યોગ સેમીનાર
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિ યોગ સેમીનાર વિષે માહિતી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિ વિસ્તાર માટે યોગ ફીટનેસ સેન્ટર
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિ વિસ્તાર માટે યોગ ફીટનેસ સેન્ટર શરૂ કરવા વિષે માહિતી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિના ખેલાડીઓ માટે ધનિષ્ઠ પ્રશિક્ષણ શિબિર
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિના ખેલાડીઓ માટે ધનિષ્ઠ પ્રશિક્ષણ શિબિરવિષે માહિતી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિના યુવક-યુવતિઓ માટે વન વિસ્તાર પરિભ્રમણ
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિના યુવક-યુવતિઓ માટે વન વિસ્તાર પરિભ્રમણ વિષે માહિતી આપેલ છે
અનુસૂચિત જાતિની મહિલા ખેલાડીઓને સ્કોલરશીપ આપવા
આ વિભાગમાં અનુસૂચિત જાતિની મહિલા ખેલાડીઓને સ્કોલરશીપ આપવા વિષે માહિતી આપેલ છે
આદિજાતિ પ્રતિભા શોધ કસોટીઓ
આ વિભાગમાં આદિજાતિ પ્રતિભા શોધ કસોટીઓ વિષે માહિતી આપેલ છે
આદિજાતિ માટે પર્સનાલીટી ડેવલપમેન્ટ અને યોગાશન તાલીમ
આ વિભાગમાં આદિજાતિ માટે પર્સનાલીટી ડેવલપમેન્ટ અને યોગાશન તાલીમ ની માહિતી છે
અખિલ ભારત ગીરનાર પગથિયા આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા
અખિલ ભારત ગીરનાર પગથિયા આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા
અનુસુચિત જાતિના યુવક-યુવતીઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગાસન તાલીમ શિબિર
અનુસુચિત જાતિના યુવક-યુવતીઓ માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને યોગાસન તાલીમ શિબિરની માહિતી છે
નેવીગેશન
Back to top