વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગ્રામીણ રોજગાર

ગ્રામીણ રોજગાર વિષે અલગ અલગ માહિતી ઉપલબ્ધ છે

પ્રધાન મંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ
પ્રધાન મંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ (PMEGP)
ખાદી અને ગ્રામોધોગ માટે ગ્રામીણ ઉધોગ સેવા કેન્દ્ર
ગ્રામીણ ઉધોગ સમુહોના પ્રચાર કાર્યક્રમ ખાદી અને ગ્રામોધોગ માટે ગ્રામીણ ઉધોગ સેવા કેન્દ્ર (આરઆઇએસસી)
કૃષિ ક્લીનિક અને વ્યાપાર કેન્દ્ર યોજના
કૃષિ ક્લીનિક અને કૃષિ વ્યાપાર કેન્દ્ર યોજના વિષે માહિતી
મહાત્મા ગાંધી ગ્રામીણ રોજગારી ગેરેન્ટી યોજના -મનરેગા
મહાત્મા ગાંધી ગ્રામીણ રોજગારી ગેરેન્ટી યોજના (MNREGA) વિષે માહિતી
ન્યુનતમ મજુરી દર
ન્યુનતમ મજુરી દર વિષે માહિતી
ગ્રામીણ રોજગારી ગેરેન્ટી યોજના - નરેગા
ગ્રામીણ રોજગારી ગેરેન્ટી યોજના (NREGA) વિષે માહિતી
સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ)
સ્વચ્છ ભારત મિશન
સ્વર્ણજ્યંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના
સ્વર્ણજ્યંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના (એસ.જી.એસ.વાય.) વિષે માહિતી
ઈન્દીરા આવાસ યોજના
ઈન્દીરા આવાસ યોજના (આઇ.એ.વાય)
ઈન્દીરા આવાસ યોજના મકાનોની સુધારણા
ઈન્દીરા આવાસ યોજના મકાનોની સુધારણા (આઇ.એ.વાય) વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top