હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન

રસીકરણ પ્રક્રિયામાં જરૂરી સાવચેતીના પગલાં
રસીકરણ પ્રક્રિયામાં જરૂરી સાવચેતીના પગલાં વિશેની માહિતી
જૈવિક સુરક્ષા તકેદારીના મૂળભૂત સિધ્ધાંતો
જૈવિક સુરક્ષા તકેદારીના મૂળભૂત સિધ્ધાંતો વિશેની માહિતી
પશુ સારવારમાં ઘરગથ્થુ ઔષધીઓની ઉપયોગિતા
પશુ સારવારમાં ઘરગથ્થુ ઔષધીઓની ઉપયોગિતા વિશેની માહિતી
કુદરતી આફત સમયે પશુ આહાર વ્યવસ્થાપન
કુદરતી આફત સમયે પશુ આહાર વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગાયો-ભેંસોમાં વ્યંધ્યત્વના કારણો અને તેનું નિરાકરણ
ગાયો-ભેંસોમાં વ્યંધ્યત્વના કારણો અને તેનું નિરાકરણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુઓમાં જીવાણુજન્ય રોગોના લક્ષણ તથા નિદાન
પશુઓમાં જીવાણુજન્ય રોગોના લક્ષણ તથા નિદાન
પશુઓમાં વિષાણુજન્ય રોગોના લક્ષણ તથા નિદાન
પશુઓમાં વિષાણુજન્ય રોગોના લક્ષણ તથા નિદાન
દુધાળ પશુની સંર્વધન પધ્ધતિ અને તેની અગત્યતા
દુધાળ પશુની સંર્વધન પધ્ધતિ અને તેની અગત્યતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુ આહારમાં ઝેરી તત્વો, તેની અસર અને સારવાર
પશુ આહારમાં ઝેરી તત્વો, તેની અસર અને સારવાર
પશુ રોગોના પ્રયોગશાળા નિદાન માટે નમૂનાઓ લેવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ
પશુ રોગોના પ્રયોગશાળા નિદાન માટે નમૂનાઓ લેવાની વિવિધ પદ્ધતિઓ
નેવીગેશન
Back to top