હોમ પેજ / આરોગ્ય / યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય સ્તરની યોજનાઓ વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

રાષ્ટ્રીય સ્તરે
રાષ્ટ્રીય સ્તરની અલગ અલગ યોજનો અને તેના હેતુઓ , વ્યૂહરચનો વગેરે સાંકળી લેવામાં આવેલ છે
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન વિષે
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશન વિષે માહિતી
સેનિટેશન સ્ટોરી
નિર્મળ ભારત અભિયાન
નિર્મળ ભારત અભિયાન વિશેની માહિતી
ચિરંજીવી યોજના
ચિરંજીવી યોજના વિષેની માહિતી
બાળ સખા યોજના
બાળ સખા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
જનની સુરક્ષા યોજના
ગરીબી રેખા હેઠળની બી.પી.એલ.કાર્ડ ધરાવતી કુટુંબની પ્રસુતા બહેનો, અનુસૂચિત જાતિ તથા અનુસૂચિત જન જાતિ કુટુંબોની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ
યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓપરેશન વખતે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને જે આ સાથે સામેલ છે.
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
રાષ્ટ્રીય બચતપત્રો આપવાની રાજય સરકારશ્રીની ખાસ પુરસ્કાાર યોજના છે
મમતા તરૂણી
મમતા તરૂણી અભિયાન યોજના
નેવીગેશન
Back to top