વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બીજ પ્રમાણન

આ વિભાગમાં બીજ પ્રમાણન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

બીજ પ્રમાણન વિષે
આ વિભાગમાં બીજ પ્રમાણન વિષે આપેલ છે
મુખ્ય કામગીરી
આ વિભાગમાં મુખ્ય કામગીરી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બીજ પ્રમાણન કરવા માટેની અરજી અને ચકાસણી
આ વિભાગમાં બીજ પ્રમાણન કરવા માટેની અરજી અને ચકાસણી વિશેની માહિતી આપેલ છે
વાવેતર કરેલ બિયારણના સોર્સની ચકાસણી
આ વિભાગમા વાવેતર કરેલ બિયારણના સોર્સની ચકાસણી વિશેની વાત કરવામાં આવી છે
ક્ષેત્રિય ધોરણની ચકાસણી કરવા માટે ક્ષેત્રિય નિરીક્ષણ
આ વિભાગમાં ક્ષેત્રિય ધોરણની ચકાસણી કરવા માટે ક્ષેત્રિય નિરીક્ષણ વિશેની માહિતી આપેલ છે
કાપણી – થ્રેસીંગ – ગ્રેડીંગ – પેકીંગ કામગીરી
આ વિભાગમાં કાપણી – થ્રેસીંગ – ગ્રેડીંગ – પેકીંગ કામગીરી વિશેની માહિતી આપેલ છે
ભૌતિક અને આનુવંશિક શુદ્ધતાની ચકાસણી માટે નમુના લેવા
આ વિભાગમાં ભૌતિક અને આનુવંશિક શુદ્ધતાની ચકાસણી માટે નમુના લેવા વિશેની માહિતી આપેલ છે
ધોરણસરના બિયારણનુ પ્રમાણપત્ર મેળવો
આ વિભાગમાં ધોરણસરના બિયારણનુ પ્રમાણપત્ર મેળવવા વિશેની માહિતી આપેલ છે
કાયદા અને નિયમો
આ વિભાગો માં કાયદા અને નિયમો વિષે માહિતી આપેલ છે
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top