વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નાણાંકીય અહેવાલ

નાણાંકીય અહેવાલ

છેલ્લા પાંચ વર્ષ એટલે કે ૨૦૦૧-૦૨ થી ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન એસ.ટી.એલ – અને જી.ઓ.ટી.માં પરીક્ષણ કરાયેલ નમૂના દર્શાવતું પત્રક

પાક

૨૦૦૧-૦૨

૨૦૦૨-૦૩

૨૦૦૩-૦૪

૨૦૦૪-૦૫

૨૦૦૫-૦૬

પરીક્ષણ કરાયેલ નમુના

પરીક્ષણ કરાયેલ નમુના

પરીક્ષણ કરાયેલ નમુના

પરીક્ષણ કરાયેલ નમુના

પરીક્ષણ કરાયેલ નમુના

એસ. ટી.એલ

જી. ઓ.ટી.

એસ. ટી.એલ

જી. ઓ.ટી.

એસ. ટી.એલ

જી. ઓ.ટી.

એસ. ટી.એલ

જી. ઓ.ટી.

એસ. ટી.એલ

જી. ઓ.ટી.

ઘઉં

૨૮૦૧

૨૩૪૫

૨૯૨૪

૩૩૭૪

૩૬૧૩

૪૩૮૫

૪૮૪૪

૪૩૮૫

૫૩૫૪

૪૮૬૩

ડાંગર

૯૨૧

૨૬૬

૯૪૫

૨૯૧

૯૨૫

૨૫૦

૯૩૫

૨૬૦

૯૯૧

૨૭૮

મકાઇ

૬૫

-

૩૦

-

૬૨

-

૪૪

-

૨૦

-

જુવાર

૧૦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

બાજરા

૭૪૨

૪૫

૮૨૨

૬૩

૫૯૨

૧૧૩

૧૦૬૬

૧૧૯

૧૩૧૩

૪૨

ચણા

૬૫

-

૧૧૫

-

૧૨૭

-

૧૧૨

-

૧૪૬

-

મગ

૩૬૨

૨૧

૮૭૪

૧૭૯

૯૧૫

૧૦૫

૧૦૨૭

૯૫

૫૫૦

૬૩

અડદ

૯૨૩

૯૦

૯૬૫

૪૫

૬૩૬

૪૫

૫૧૧

૧૩

૨૧૧

૨૩

તુવેર (અરદર)

૧૮૮

-

૬૬૨

-

૫૭૦

-

૩૨૭

-

૧૩૧

-

મગફળી

૫૪૨

-

૩૭૭

-

૫૨૪

-

૨૯૬

-

૫૧૧

-

તલ

૯૮૮

-

૧૦૮૦

-

૯૧૦

-

૯૪૧

-

૯૮૮

-

એરંડા

૧૩૦૦૩

૪૧૧૨

૯૦૬૨

૧૯૩૭

૭૧૯૭

૬૩૯૮

૮૬૨૨

૬૫૯૪

૮૨૦૪

૭૩૯૯

સુરસવ 
નોટીઆ

૬૫૯

-

૫૦૯

-

૩૩૪

-

૩૭૨

-

૪૩૨

-

સોયાબીન

૩૯૬

-

૬૧૭

-

૮૫૭

-

૧૪૧૪

-

૧૭૯૯

-

કપાસ

૪૬૨૭૪

૩૦૨૮૩

૨૪૦૪૬

૯૧૯૬

૧૬૧૦૫

૧૦૦૯૪

૮૧૭૨

૩૯૬૧

૭૯૯૮

૫૨૭૮

શણ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ઘાસચારો

૩૪

-

૧૦૫

-

૯૯

-

૬૬

-

૯૫

-

શાકભાજી

૧૩૦

-

૪૮૪

૧૬

૧૫૯

૧૫

૯૨

૨૨

૯૩

કાઉપી

૧૬૪

-

-

-

-

-

-

-

-

કુલ:

૬૮૨૭૫

૩૭૧૭૧

૪૩૬૧૭

૧૫૧૦૧

૩૩૬૨૫

૨૧૪૦૫

૨૮૮૪૧

૧૫૪૪૯

૨૮૮૩૬

૧૭૯૫૫

૨૦૦૧-૦૨ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

૬૧૬૯.૪0

૫૩૪૧.૨0

૧૩૯0૬૩.૯0

ડાંગર

૨૧૫૮.0૮

૧૬૪૬.૮૯

૫૭૮૭૨.૯0

જુવાર

૧૮.૮0

૬.૮0

૪૬.૬0

મકાઇ

૧0૯.૧0

૫૭.૩0

૩૮૬.૧0

બાજરો

૩૧૯૩.૭૫

૨૨૯૬.૪૫

૧૮૧૭૫.૧૪

પેટા-સરવાળો

૧૧૬૪૯.૧૩

૯૩૪૮.૬૪

૨૧૫૫૪૪.૬૪

કઠોળ :

ચણા

૪૧૧.૩૭

૨૮0.૯૭

૨૪૪૬.૬0

મગ

૩૩૮0.00

૧૯૧૫.00

૧૫૩૧૪.૫૨

અડદ

૧૯૮૧.૮૬

૧૨0૮.૮0

૯૨૮0.૭૭

તુવેર

૯૧૪.૮૮

૪૮૭.00

૪૯૯0.૨૪

વાલ.

૧.૭૫

0.૪0

૩.૨0

પેટા-સરવાળો

૬૬૮૯.૮૬

૩૮૯૨.૧૭

૩૨0૩૫.૩૩

તેલીબિયાં:

મગફળી

૨૪૯૪.૫0

૧૯00.૮0

૩૫૫૩૮.૬૫

તલ

૨૮૩૫.૪0

૧૩૬૨.૭0

૮૪૮૪.૩૯

એરંડા

૨૪૯૩.૫0

૧૯0૩.૪૭

૧0૭૪૯.૯૨

સરસવ

૫૩૧.૩0

૪૪0.૪0

૫૧૪૯.૨૬

સોયાબીન

૧૧૭૫.૪0

૭૩૨.૮0

૭૬૯૬.૬0

પેટા-સરવાળો

૯૫૩0.૧0

૬૩૪0.૧૭

૬૭૩૧૮.૮૨

4

રેસાતંતુ:

સંકર કપાસ

૬૮૩૧.૨0

૩૬0૯.૫0

૧૪૫૯૪.૮૬

કપાસ

૧૯૭.૯0

૪૯.૨0

૨૬૮.૯૨

દેશી કપાસ

૬૪૫.00

૩૭૧.૬0

૨૮૯૮.૮૧

શણ.

૬0.૮0

૮.00

૩૬.૬૬

પેટા-સવરાળો

૭૭૩૪.૯0

૪0૩૮.૩0

૧૭૭૯૯.૨૫

૨૦૦૨-૦૩ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

૭૮૦૬.૨૦

૬૫૨૧.૩૦

૧૬૩૪૭૫.૮૭

ડાંગર

૧૯૨૩.૩૪

૧૩૯૪.૮૬

૪૯૬૨૬.૫૧

જુવાર

૭.૬૦

૦.૦૦

૦.૦૦

મકાઇ;

૩૬.૭૦

૧૯.૫૦

૨૨૭.૨૦

બાજરો

૨૪૪૫.૮૦

૧૭૬૯.૪૮

૧૮૧૪૨.૨૪

પેટા-સરવાળો

૧૨૨૧૯.૬૪

૯૭૦૫.૧૪

૨૩૧૪૭૧.૮૨

કઠોળ :

ચણા

૩૮૧.૧૧

૨૬૯.૪૦

૨૧૧૫.૦૦

મગ

૩૬૩૬.૮૦

૨૩૧૧.૩૦

૧૯૭૮૮.૫૯

અડદ

૨૫૮૦.૦૦

૧૫૦૫.૦૦

૮૭૫૮.૦૧

તુવેર

૧૪૧૭.૫૫

૬૦૧.૮૦

૫૫૧૫.૫૦

પેટા-સરવાળો

૮૦૧૫.૪૬

૪૬૮૭.૫૦

૩૬૧૭૭.૧૦

તેલીબિયાં:

મગફળી

૨૯૯૭.૩૦

૧૩૦૩.૩૦

૧૯૪૭૫.૩૦

તલ

૨૭૮૭.૪૦

૧૫૮૬.૪૦

૧૦૦૪૧.૩૫

એરંડા

૧૬૬૯.૮૫

૧૦૬૬.૯૦

૪૭૪૯.૮૦

સરસવ

૫૨૧.૮૦

૩૭૩.૩૦

૪૩૮૧.૭૬

સોયાબીન

૧૬૪૯.૬૦

૧૧૩૩.૨૦

૧૧૯૦૪.૨૭

પેટા-સરવાળો

૯૬૨૫.૯૫

૫૪૬૩.૧૦

૫૦૫૫૨.૪૮

રેસાતંતુ:

સંકર કપાસ

૨૫૨૩.૮૦

૧૨૮૭.૭૦

૪૭૮૧.૬૨

કપાસ

દેશી કપાસ

૧૦૫૬.૦૦

૬૩૦.૨૦

૩૮૪૨.૨૭

પેટા-સરવાળો

૩૫૭૯.૮૦

૧૯૧૭.૯૦

૮૬૨૩.૮૯

૨૦૦૩-૦૪ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

૯૯૪૧.૦૦

૮૬૫૬.૧૦

૨૦૭૫૨૩.૨૯

ડાંગર

૧૯૯૪.૨૦

૧૫૨૫.૯૦

૫૫૨૧૯.૬૦

જુવાર

૨.૮૦

૦.૮૦

૯.૫૦

મકાઇ;

૭૧.૬૦

૨૬.૪૦

૩૦૩.૮૫

બાજરો

૪૪૨૩.૧૮

૩૪૪૭.૮૯

૩૮૯૮૪.૪૩

પેટા-સરવાળો

૧૬૪૩૨.૭૮

૧૩૬૫૭.૦૯

૩૦૨૦૪૦.૬૭

કઠોળ :

ચણા

૨૬૯.૮૦

૨૬૭.૪૦

૨૦૨૪.૪૦

મગ

૨૭૪૩.૮૦

૨૩૪૫.૯૨

૧૪૭૮૭.૧૭

અડદ

૧૦૮૬.૮૦

૫૪૭.૬૦

૪૩૭૩.૨૩

તુવેર

૬૭૬.૩૦

૪૧૫.૬૦

૨૪૧૪.૩૫

પેટા-સરવાળો

૪૭૭૬.૭૦

૩૫૭૬.૫૨

૨૩૫૯૯.૧૫

તેલીબિયાં:

મગફળી

૨૬૮૫.૬૦

૧૯૩૧.૪૮

૨૯૫૪૧.૯૬

તલ

૩૮૦૬.૬૦

૧૩૬૦.૩૦

૮૪૭૯.૫૧

એરંડા

૫૮૬૩.૭૫

૩૮૮૭.૩૦

૨૨૫૮૨.૫૩

સરસવ

૭૯૮.૪૦

૬૩૭.૮૮

૮૨૪૧.૭૦

સોયાબીન

૨૧૧૨.૩૦

૧૨૨૩.૪૦

૧૮૩૮૫.૬૧

Toria

૫૬.૮૦

૫૨.૮૦

૪૪૨.૧૦

પેટા-સરવાળો

૧૫૩૨૩.૪૫

૯૦૯૩.૧૬

૮૭૬૭૩.૪૧

રેસાતંતુ:

સંકર કપાસ

૨૪૩૬.૧૦

૧૩૪૨.૦૦

૬૦૭૮.૩૯

દેશી કપાસ

૧૦૫૨.૧૦

૫૬૧.૬૦

૪૯૪૦.૮૫

પેટા-સરવાળો

૩૪૮૮.૨૦

૧૯૦૩.૬૦

૧૧૦૧૯.૨૪

૨૦૦૪-૦૫ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

૧૨૯૩૨.૬૦

૧૦૩૬૫.૪૪

૨૪૮૫૮૧.૦૦

ડાંગર

૧૯૮૮.૮૦

૧૫૨૯.૭૩

૫૫૫૭૧.૦૫

જુવાર

૨.૦૦

૨.૦૦

૧૬.૮૫

મકાઇ

૪૫૬.૦૦

૨૩૫.૨૪

૧૫૪૦.૨૫

બાજરો

૧૧૨૩.૪૪

૮૬૦.૮૮

૯૨૮૮.૭૨

પેટા-સરવાળો

૧૬૫૦૨.૮૪

૧૨૯૯૩.૨૯

૩૧૪૯૯૭.૮૭

કઠોળ

ચણા

૮૫૬.૩૦

૬૬૪.૮૦

૬૯૮૪.૭૨

મગસ

૩૮૫૬.૨૦

૨૪૨૪.૫૦

૨૩૭૮૦.૯૧

અડદ

૮૮૮.૬૦

૨૩૮.૧૦

૧૬૬૦.૭૦

વાલ

૫૩૫.૬૦

૨૮૫.૫૦

૩૩૧૬.૦૯

પેટા-સરવાળો

૬૧૩૬.૭૦

૩૬૧૨.૯૦

૩૫૭૪૨.૪૨

તેલીબિયાં

મગફળી

૩૦૪૯.૭૮

૨૦૬૫.૦૦

૩૦૩૬૯.૮૮

તલ

૪૬૬૮.૮૦

૨૦૫૩.૦૦

૧૧૮૮૯.૭૮

એરંડા

૯૬૪૧.૫૯

૬૮૩૫.૦૦

૪૪૨૪૭.૨૪

સરસવ

૭૯૧.૨૦

૬૫૫.૨૦

૮૭૫૦.૩૩

સોયાબીન

૪૦૭૪.૦૦

૩૨૫૩.૨૦

૪૯૭૦૬.૬૭

પેટા-સરવાળો

૨૨૨૨૫.૩૭

૧૪૮૬૧.૪૦

૧૪૪૯૬૩.૯૦

રેસાતંતુ:

કપાસ

૨૦૨૫.૭૦

૭૯૪.૯૦

૩૦૬૬.૭૫

દેશી કપાસ

૧૭૭૦.૮૦

૧૧૨૩.૨૦

૮૨૭૫.૧૫

પેટા-સવરાળો

૩૭૯૬.૫૦

૧૯૧૮.૧૦

૧૧૩૪૧.૯૦

 

૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

૧૬૯૧૧.૮૦

૧૩૯૭૧.૩૬

૩૫૫૪૨૪.૦૧

ડાંગર

૨૪૩૩.૪૦

૧૮૫૦.૭૦

૫૫૫૪૮.૮૮

જુવાર

૪.૦૦

--

--

મકાઇ

૫૩૭.૦૦

૨૨૬.૮૦

૩૦૮૦.૫૮

બાજરો

૧૯૯૨.૩૦

૧૩૪૦.૯૦

૧૪૪૨૬.૦૬

પેટા-સરવાળો

૨૧૮૭૮.૫૦

૧૭૩૮૯.૭૬

૪૨૮૪૭૯.૫૩

કઠોળ

ચણા

૧૬૫૦.૮૦

૧૨૦૭.૦૦

૧૩૧૬૩.૪૮

મગસ

૫૧૦૩.૦૬

૪૪૧૯.૨૬

૨૯૪૫૮.૨૬

અડદ

૧૮૬૪.૪૮

૧૪૯૦.૬૪

૮૦૭૪.૬૧

વાલ

૬૭૧.૮૦

૪૪૦.૯૪

૩૬૪૩.૩૬

પેટા-સરવાળો

૯૨૯૦.૧૪

૭૫૫૭.૮૪

૫૪૩૩૯.૭૧

તેલીબિયાં

મગફળી

૩૮૪૮.૮૦

૩૭૦૮.૩

૩૨૨૦૫.૫૪

તલ

૩૩૪૫.૦૦

૨૧૬૧.૬૪

૮૩૦૨.૮૮

એરંડા

૩૧૨૩.૦૧

૧૯૬૭.૦૮

૧૨૭૦૯.૨૫

સરસવ

૭૦૧.૬૦

૫૭૯.૪૦

૬૧૮૪.૦૮

સોયાબીન

૨૧૯૩.૦૦

૨૧૯૦.૨૦

૨૦૮૨૮.૩૨

પેટા-સરવાળો

૧૩૨૧૧.૪૧

૧૦૬૦૬.૬૨

૮૦૨૩૦.૦૭

ફાઇબર

કપાસ

૧૦૧૩.૮૫

૬૦૨.૨૫

૨૫૨૭.૬૩

દેશી કપાસ

૨૫૦૪.૪૦

૧૭૪૫.૮૦

૧૫૯૦૮.૭૨

જ્યુટ

૪.૦૦

--

--

પેટા-સવરાળો

૩૫૨૨.૨૫

૨૩૪૮.૦૫

૧૮૪૩૬.૩૫

 

૨૦૦૬-૦૭ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

પાક

પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર હેક્ટરમાં

પ્રમાણિત કરેલ હેક્ટરમાં

પ્રમાણીત કરાયેલ ક્વિંટલ માં

ધાન્ય:

ઘઉં

ર૧૧૬૪.૯૦

૧૭૦૮૩.૪૦

૪૯૫ર૧૬.૧૩

ડાંગર

ર૮૮૬.૩ર

ર૪૧૯.૮૪

૮૫૪૩૬.૪૭

જુવાર

.....

....

...

મકાઇ

૭૧૮.૬૦

૫૯૧.૪૦

૯૬૫૦.૯ર

બાજરો

રરર૮.ર૦

૧૫૬૯.ર૦

૧૮૦૪૪.ર૩

પેટા-સરવાળો

ર૬૯૯૮.૦ર

ર૧૬૬૩.૮૪

૬૦૮૩૪૭.૭૫

કઠોળ

ચણા

૧૮૯૮.૮૦

૧૬૪૭.૧ર

૧૮૬૭૯.૪૦

મગસ

૫૩૩૧.૩૦

૩ર૭૩.૩૬

ર૭૭૮૪.ર૩

અડદ

ર૦૪૭.૭૫

૧૦૩૪.૫૦

૬૬૦૩.૬૭

વાલ

૯૪૭.૬૦

૪૭૩.ર૪

૬૧૧૫.૫૮

પેટા-સરવાળો

૧૦રર૫.૪૫

૬૪ર૮.રર

૫૯૧૮ર.૮૮

તેલીબિયાં

મગફળી

૫૩૩ર.૪૦

ર૯૫૬.ર૮

૩૫૯૬૮.ર૦

તલ

ર૫૦૦.૦૦

૧૪૧૦.૩૬

૬૧૦૪.ર૮

એરંડા

ર૬૫૦.૯૦

૧ર૭૯.૧૬

૭૩૬૯.ર૯

સરસવ

૭૪૪.૬૦

૫૬૭.૦૪

૭૫૫૮.૭૬

સોયાબીન

૩૫૭ર.૫૦

ર૪ર૧.૭૬

૩૬૧૭ર.૭૩

પેટા-સરવાળો

૧૪૮૦૦.૪૦

૮૬ર૪.૬૦

૯૩૧૭૩.ર૬

ફાઇબર

કપાસ

૧૬૫.૫૦

૯૪.ર૦

૪૬૩.૫ર

દેશી કપાસ

૪૧૯ર.૦૦

૩૩૧૯.૮ર

૩૪૯ર૫.૪૩

પેટા-સવરાળો

૪૩૫૭.૫૦

૩૪૧૪.૦ર

૩૫૩૮૮.૯૫

ર૦૦૭-૦૮ દરમિયાન પાકવાર પ્રસ્તાવિત વિસ્તાર, પ્રમાણિત કરેલ વિસ્તાર અને પ્રમાણિત કરાયેલ બીજનો જથ્થો દર્શાવતું પત્રક (વિસ્તાર-હેક્ટરમાં, જથ્થો કિવન્ટલમાં)

વર્ષ

પ્રમાણિત બીજ ટેગ્ઝ જથ્થો (કિવન્ટલમાં)

ર૦૦૩-૦૪

૩૧૫૮ર૧

ર૦૦૪-૦૫

૩૬૪૩૪૬

ર૦૦૫-૦૬

૩૮૫૪૩૯

ર૦૦૬-૦૭

૪૮૪૪૪૬

ર૦૦૭-૦૮

૫ર૯૫૮૬

છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમ્યાન પાકવાર ખરેખર ટ્રેગ પ્રમાણિત બીજ જથ્થાની વિગતો (ર૦૦૩-૦૪ થી ર૦૦૭-૦૮ સુધી)

વર્ષ

લેબોરેટરીમાં ચકાસેલ નમુના

જી.ઓ.ટી.માં ચકાસેલ નમુના

ર૦૦૩-૦૪

૩૩૬ર૫

ર૧૪૦૫

ર૦૦૪-૦૫

ર૮૮૪૧

૧૫૪૪૯

ર૦૦૫-૦૬

ર૯૮૦૩

૧૭૯૭૯

ર૦૦૬-૦૭

૩૩૯ર૫

ર૪૧૬૪

ર૦૦૭-૦૮

ર૭૭૬૩

૧૬૬૧૦

 

છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમ્યાન લેબોરેટરીમાં અને જી.ઓ.ટી.માં ચકાસેલ નમુનાની વિગત દર્શાવતું ૫ત્રક (ર૦૦૩-૦૪ થી ર૦૦૭-૦૮ સુધી ) ચકાસણી કરેલ નમુના

વર્ષ

લેબોરેટરીમાં ચકાસેલ નમુના

જી.ઓ.ટી.માં ચકાસેલ નમુના

ર૦૦૩-૦૪

૩૩૬ર૫

ર૧૪૦૫

ર૦૦૪-૦૫

ર૮૮૪૧

૧૫૪૪૯

ર૦૦૫-૦૬

ર૯૮૦૩

૧૭૯૭૯

ર૦૦૬-૦૭

૩૩૯ર૫

ર૪૧૬૪

ર૦૦૭-૦૮

ર૭૭૬૩

૧૬૬૧૦

સ્ત્રોત: ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન​ એજન્સી,

3.0
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top