હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વિચરતા સમુદાય
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિચરતા સમુદાય

આ વિભાગમાં વિચરતા સમુદાય વિશેની અલગ અલગ પ્રકારની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

શૈક્ષણિક લોન યોજના (ન્યુ આકાંક્ષા યોજના )
ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ની શૈક્ષણિક લોન યોજના ની માહિતી આપેલ છે..
કૃષિ સંપદા યોજના
કૃષિ સંપદા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શિલ્પ સંપદા યોજના
સ્‍વયંસક્ષમ યોજના
મુદતી લોન (ટર્મ લોન)
માઇક્રો ફાઇનાન્‍સ (સ્વસહાય જૂથ માટેની યોજના)
નેવીગેશન
Back to top