હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના

અલગ અલગ વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના વિશેની માહિતી

વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ
વિકલાંગ વ્યકિત માટે અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આવરી લીધી છે
વિકલાંગ વ્યકિતઓને સાધન સહાય
વિકલાંગ વ્યકિતઓને સાધન સહાય આપવાની યોજના વિશેની માહિતી આવરી લીધી છે
વિકલાંગ શિષ્યવૃતિ
વિકલાંગ વિઘાર્થીઓને વિકલાંગ શિષ્યવૃતિ આપવાની યોજના
એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી
વિકલાંગ વ્યકિતને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના વિષે માહિતી
આર્થિક સહાય
આર્થિક સહાયની યોજનાઓ વિષે માહિતી
ઈન્દિરા ગાંઘી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ(IGNDPS)
ઈન્દિરા ગાંઘી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ(IGNDPS)સંત સુરદાસ યોજના (તીવ્ર વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓને આર્થિક સહાય
મહર્ષિ અષ્ટાવક્ર સમુદાય
મહર્ષિ અષ્ટાવક્ર સમુદાય આધારિત યોજના-(સમુદાય આધારિત પુનઃવસન યોજના)
વિકલાંગ વ્યકિતઓના કુટુંબીજનને વીમા સહાય
વિકલાંગ વ્યકિતઓના કુટુંબીજનને વીમા સહાય યોજના આપવા બાબત વિષે માહિતી
ઉચ્ચ શિક્ષણ સહાય
વિકલાંગ વિઘાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સહાય યોજના (ગુજરાત રાજયમાં ૧૯૯૯-૨૦૦૦ થી અમલમાં)
વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ માટે સહાય
વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન બાંધકામ માટે સહાય આપવાની યોજના
નેવીગેશન
Back to top