વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ Review in Process

બિયારણ

આ વિભાગમાં બિયારણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે

લુપ્ત થતા બિયારણ
લુપ્ત થતા બિયારણ વિશેની માહિતી
ગુરાબીની
આ વિભાગમાં ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બીજ પ્રમાણન
આ વિભાગમાં બીજ પ્રમાણન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ડાંગરની સુધારેલી જાતોમાં ગુણવતાસભર બીજ ઉત્પાદન
ડાંગરની સુધારેલી જાતોમાં ગુણવતાસભર બીજ ઉત્પાદન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ડાંગરની સંકર જાતોનું બીજ ઉત્પાદન
ડાંગરની સંકર જાતોનું બીજ ઉત્પાદન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ખરીફ ડાંગરનું આદર્શ ધરૂ ઉછેર
ખરીફ ડાંગરનું આદર્શ ધરૂ ઉછેર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top