વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આયુષ

આ વિભાગમાં આયુષ સંસ્થા સાથે સંબંધિત મૂળભૂત ખ્યાલ, નિદાન, સારવાર માહિતી આપે છે

આયુષ
આયુષ નો પરિચય અને અન્ય માહિતી આપવામાં આવી છે
યોગ
યૂનાની
યુનાની વિશે સિદ્ધાંતો અને વિભાવનાઓ, નિદાન અને રોગોના અટકાવ, સંબંધિત સંસ્થાઓ અને સાધનો આવરી લે છે.
સિધ્ધ
આ વિષય સિદ્ધ સંબંધિત વિવિધ પાસાંઓ સાથે વહેવાર આવરી લે છે
આયુર્વેદની મહત્તા
આયુર્વેદ વિષય સંબંધિત ટીપ્સ અને ખ્યાલો પર જાણકારી પૂરી પાડે છે.
ત્રાટકધ્યાન
આત્મવિશ્વાસની કેડી પર એકાગ્રતા થકી જવાનો માર્ગ
વૈકલ્પિક ઔષધો
વૈકલ્પિક ઔષધો વિશેની માહિતી
વૈકલ્પિક ઔષધો
વૈકલ્પિક ઔષધો વિશેની માહિતી
પંચકર્મ
પંચકર્મ વિષે માહિતી
Back to top