હોમ પેજ / ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળને લગતા લેખ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જળને લગતા લેખ

આ વિભાગમાં અલગ અલગ સલેખ આપવામાં આવેલ છે

પીવાના પાણી માટેની નિદર્શન યોજ્ના
પીવાના પાણી માટેની નિદર્શન યોજ્ના
વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ
વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ વિષે ની માહિતી આવરી લીધી છે
વોશ એજ્યુકેટર ૨૦૧૫
નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર સાયન્સ ટેક્નૉલોજિ કમ્યુનિકેશન ડિપાટર્મન્ટ, ભારત સરકાર
વરસાદી પાણીનો સંચય
આ વિભાગમાં વરસાદી પાણીનો સંચય કેવી રીતે કરવો તેની માહિતી આપેલ છે
ખેતરનું પાણી ખેતરમાં ગામનું પાણી ગામમાં…
આ વિભાગમાં ખેતરનું પાણી ખેતરમાં ગામનું પાણી ગામમા કેવી રીતે રાખવું તેની માહિતી છે
આપણો વિસરાયેલો જળવારસો
આ વિભાગમાં વિસરાયેલો જળવારસો વિશેની માહિતી આપેલ છે
વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જળસંચયનો ઉત્સવ
વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જળસંચયનો ઉત્સવ વિશેની માહિતી
ગુજરાત રાજય જળનીતિ અંગે રૂપરેખા /મુસદો
ગુજરાત રાજય જળનીતિ અંગે રૂપરેખા /મુસદો
જળ સંગ્રહમાં સલામત ભાવી
જળ સંગ્રહમાં સલામત ભાવી વિશેની માહિતી આપાવમાં આવી છે
જળ વ્યવસ્થાપનમાં મહિલાઓની ભૂમિકા
જળ વ્યવસ્થાપનમાં મહિલાઓની ભૂમિકા વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top