હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / લઘુમતી કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

લઘુમતી કલ્યાણ

લઘુમતી કલ્યાણ ની માહિતી છે

લઘુમતિ કલ્યાણ
લઘુમતિ કલ્યાણની વિષે માહિતી આપેલ છે
સહાયમાં સમાનતા
આઈડીએસએન દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2013માં 'સહાયમાં સમાનતા'- માનવતાવાદી પ્રતિભાવમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ તરફ ધ્યાન આપવું' - એ શીર્ષક ધરાવતો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના (ઓફલાઈન)
પ્રી-મેટ્રીક સ્કોલર્શીપ યોજનાની માહીતી આપેલ છે.
પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના (ઓનલાઈન)
પ્રી-મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની વિગતવાર મહિતી આપેલ છે.
પોસ્ટ મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ યોજના
પોસ્ટ મેટ્રીક શીષ્યવૃતિ ની યોજના ની માહીતી આપેલ છે.
નઈ ઉડાન
સંઘ લોક સેવા આયોગ, એસ.એસ.સી અને રાજય લોક સેવા આયોગ દ્રારા આયોજીત પ્રાથમીક પરીક્ષામાં પસંદ થયેલ લઘુમતિ ઉમેદવારોને આર્થીક સહાય માટે ની યોજના.
નયા સવેરા
મફત કોચીંગ સબંધી યોજના ની માહીતી આપેલ છે.
મેરીટ કમ મીન્સ શીષ્યવૃતિ યોજના
મેરીટ કમ મીન્સ શીષ્યવૃતિ યોજનાની માહીતી આપેલ છે.
શૈક્ષણિક ધિરાણ (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
ઉચ્ચ શિક્ષણ ધિરાણ યોજના
નેવીગેશન
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top