હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મહિલા અને બાળ વિકાસ

આ વિભાગમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ અલગ અલગ પોલીસી વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવેલ છે

સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
યોજના
મહિલા માટે અલગ અલગ યોજના
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ
સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે જરૂરી માહિતી આપેલ છે
બાળ ઘડતર થકી વિશ્વશાંતિની દિશામાં - પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ
બાળ ઘડતર, પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ , હસમુખ પટેલ,
"બાળઘડતર થકી વિશ્વશાંતિની દિશામાં પહેલ"
"બાળઘડતર,હસમુખ પટેલ,વાલીઓ, શિક્ષકો ,પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ,ધ્યેય સિદ્ધિના મૂળ વિષે માહિતી આપેલ છે
"વિશ્વ શાંતિ તરફ, બાળ વિકાસ દ્વારા"
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ,બાળ વિકાસ,બાળધડતર વિષે માહિતી આપેલ છે
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ટ્રેનીંગ મોડ્યુલો
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ટ્રેનીંગ મોડ્યુલો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે
P4P શાળા શિક્ષક અને માબાપ
P4P શાળા, માબાપ તથા શિક્ષકના દસ્તાવેજ વિષે આવરી લીધું છે
બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ
બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ વિશેની અલગ અલગ માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર - HDRC
નેવીગેશન
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top