વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રોગો

રોગો

ડાયાબીટીસ
ડાયાબીટીસ વિષે મહત્વની માહિતી આપવામાં આવી છે
સામાન્ય સમસ્યા
સામાન્ય સમસ્યા વિષે માહિતી
વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો
ભારતમાં પ્રચલિત વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો અટકાવવા માટે સરકાર તરફથી કારણો, લક્ષણો, નિવારણ અને કાર્યક્રમો સંબંધિત વિગતો, અહીં આવરી લેવામાં આવે છે
હાડકા
હાડકા ને લગતી માહિતી આપવામાં આવી છે
પોષણ સંબંધિત
આ વિષય પોષણ ખામી સંબંધિત પાસાં આવરી લે છે
હ્રદય સંબંધિત સમસ્યા
હ્રદય સંબંધિત સમસ્યા
આંખોની સંભાળ સંબંધિત
આંખની સંભાળ, આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ અને શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોની મૂળભૂત માહિતી સમજાવવામાં આવે છે
દંત સંભાળ
દાંત વિશેની માહિતી
ઇએનટી-આંખ, નાક, ગળુ
આ વિષય ઇએનટી સંબંધિત પાસાં આવરી લે છે
ત્વચા
આ વિષય ચામડીના રોગ સંબંધિત પાસાં આવરી લે છે
Back to top