વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

બીજ

બીજ વિશેની માહિતી

બીજ નું મહત્વ
બીજ અને બીજ નું મહત્વ તેમજ તેના પ્રકાર વિશે ની માહિતી અહી આપેલી છે.
બીજ પ્રસંસ્કરણ અને સંગ્રહ
બીજ પ્રસંસ્કરણ અને સંગ્રહ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિનું અગત્ય નું એક્મ –બીજ માવજત
વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિનું અગત્ય નું એક્મ –બીજ માવજત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગાજર પાકમાં બીજ ઉત્પાદન
ગાજર પાકમાં બીજ ઉત્પાદન વિશેનીમાહિતી આપવામાં આવી છે
બિયારણની જાળવણી અને તેના સંગ્રહ દરમ્યાન અસર કરતા પરિબળો
બિયારણની જાળવણી અને તેના સંગ્રહ દરમ્યાન અસર કરતા પરિબળો વિશેની માહિતી આપે છે.
સોયાબીન પાકમાં પ્રમાણિત બીજ ઉત્પાદન
સોયાબીન પાકમાં પ્રમાણિત બીજ ઉત્પાદન વિશેની માહિતી આપે છે.
નેવીગેશન
Back to top