હોમ પેજ / આરોગ્ય / અંગદાન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અંગદાન

આ વિભાગમાં અંગદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

અવયવોના દાન કરવાના કાર્ડ વિષે
અવયવોના દાન કરવાના કાર્ડ વિષે વિશેની માહિતી
રક્તદાન કરો-જીવન બચાઓ
રક્તદાન કરો-જીવન બચાઓ
શરીર-સંરચનાનું ‘અમૃત દ્રવ્ય' એટલે રક્ત..!!
શરીર-સંરચનાનું ‘અમૃત દ્રવ્ય' એટલે રક્ત..!!
એક વ્યક્તિનું રક્તદાન અનેકને જીવતદાન
એક વ્યક્તિનું રક્તદાન અનેકને જીવતદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રક્તદાન કરવું મહત્ત્વનું યોગદાન
રક્તદાન કરવું મહત્ત્વનું યોગદાન છે
નેત્રદાન
નેત્રદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિશ્વ અંગદાન દિવસ અંગદાનને લઈને ખોટી માન્યતાઓ અને તેની સચ્ચાઈ
અંગદાનને લઈને ખોટી માન્યતાઓ સેવતા લોકો માટે આ છે સચ્ચાઈ આપવામાં આવી છે
આયર્નનું ઉચિત સ્તર જાળવવા દર વર્ષે રક્તદાન કરવું જરૂરી
આયર્નનું ઉચિત સ્તર જાળવવા દર વર્ષે રક્તદાન કરવું જરૂરી છે
નેવીગેશન
Back to top