હોમ પેજ / poll / નોટબંધી
વહેંચો

નોટબંધી

નોટબંધી ટૂંકા ગાળાની પીડા છે કે લાંબું ચાલનારું દુ:સ્વપ્ન

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
23 આ મતદાન માટે મત
Back to top