હોમ પેજ / ઊર્જા / ચર્ચા મંચ / વાડી માટે સોલાર લાઇટ / કુદરતી શક્તિ થી જીવન ખુશખુશાલ
વહેંચો

કુદરતી શક્તિ થી જીવન ખુશખુશાલ

કુદરતી શક્તિ થી જીવન ખુશખુશાલ

Posted by મિતુલ દેસાઈ at December 28. 2017
આપણો પ્રદેશ ગરમ છે. જે આપણી શક્તિ કઈ રીતે બની શકે એ આપણે વિચારીએ તો સોલર ઉર્જા એ આપણી માટે આશીર્વાદરૂપ છે આપણે વોટર પંપ સોલર આધિરીત કરી રાત ઉજાગરા બંધ થાય છે. સસ્તી વીજળી વિજળી જવાનો પ્રશ્ન નહીં કોઈ પરિણામો પરાવલંબી નહીં
નેવીગેશન
Back to top