હોમ પેજ / શિક્ષણ / અન્ય માહિતી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અન્ય માહિતી

શિક્ષણ સંબંધિત અન્ય માહિતી આપવામાં આવેલ છે

શિક્ષકનો ખૂણો
શિક્ષકનો ખૂણો વિભાગમાં સાચું મૂલ્ય, ટેકનોલોજી બ્લૂમ ભણતર વગેરે માહિતી સાંકળી લીધી છે
શિક્ષણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
આ વિભાગમાં ઉપયોગી ફોન નંબર,ઉપયોગી વેબસાઇટ લિંક અન્ય સંસ્થાઓ માહિતી વગેરે આપવામાં આવી છે
શિક્ષણ થકી વિકાસ
શિક્ષણ થકી વિકાસ વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top