હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ચર્ચા મંચ / ઇ ગ્રામીણ સેવા / પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.
વહેંચો

પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by ધર્મેશ પટેલ at April 02. 2018
પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Re: પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by Vishnu parmar at May 11. 2018
Ha

Re: પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by Chandu bhai patel at May 11. 2018
Super

Re: પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by Vishnu parmar at May 11. 2018
No

Re: પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by Sanjay kumar at June 05. 2018

વેચાણ લીધેલ હોય તો રજીસ્ટર દસ્તાવેજ આપવનો

Re: પંચાયત માઁ આકરણી માઁ નામ નોધવા માટે શુ કરવું.

Posted by harunkhan at June 20. 2018
ગ્રામ પન્ચાયત મા જઈ નએ નામ દાખલ કરવાની અરજી કરવાની રહેશે.
નેવીગેશન
Back to top