હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડીજીટલ ઈન્ડિયા

ડીજીટલ ઈન્ડિયા યુગ વિશેની વાતનો સમાવેશ કરેલ છે

ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
૧ થી ૭ જુલાઈ ૨૦૧૫ સુધી ઉજવશે ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
ડીજીટલ લોકર
સરકારનું ડીજીટલ લોકર વિષેની માહિતી વિષેની આપી
ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકની ઉજવણી
ગાંધીનગર ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (જીઆઇટી), ખાતે ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકની ઉજવણી કરવામાં આવી
ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે
ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે અન્ય માહિતી આપેલ છે
માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
જાહેર પ્રસારણ સેવા (PSB ) ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્ય
જાહેર પ્રસારણ સેવા
ઇ–ગવર્નમેન્ટ/ગવર્નન્સ : માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી અભિગમ
ઇ–ગવર્નમેન્ટ/ગવર્નન્સ : માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી અભિગમ
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાનની માર્ગદર્શિકા PMGDISHA
રેન્સમવેર વાઇરસ
રેન્સમવેર વાઇરસ વિશેં ની માહિતી
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) : એક આવશ્યક પધ્ધતિ
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top