હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સામાજિક કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સામાજિક કલ્યાણ

સામાજિક કલ્યાણ જેમાં મહિલા સશક્તિકરણ , દહેજ, સ્ત્રીભ્રૂણ હત્યા , તમાકુ વિરોધી, ચુડેલ, ભુવા વિષે માહિતી આપેલ છે

વ્યસન
આ વિભાગમાં વ્યસન મુક્ત સમાજ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મહિલા અપરાધ-સાંપ્રત સમાજની વાસ્તવિકતા
આ વિભાગમાં મહિલા અપરાધ-સાંપ્રત સમાજની વાસ્તવિકતા વિશેની માહિતી આપેલ છે
દારૂના વિષય પર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો
દારૂના વિષય પર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો અને જવાબો આપેલા છે
માદક દ્રવ્ય માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો
માદક દ્રવ્ય માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો જવાબો
સુધારણાને લગતા વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો
સુધારણાને લગતા વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો વિશેની માહિતી
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો વિષે ની માહિતી
શા માટે જરૂરી છે મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન
શા માટે જરૂરી છે મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન
લગ્ન કરતાં પહેલાં જાણવા જરૂરી છે આ કાયદાઓ
લગ્ન કરતાં પહેલાં જાણવા જરૂરી છે આ કાયદાઓ
લિવ ઈન રિલેશનશીપથી થતુ બાળક પણ કાયદેસર
લિવ ઈન રિલેશનશીપથી થતુ બાળક પણ કાયદેસર ગણાશેઃ સુપ્રીમ કોર્ટ
નેવીગેશન
Back to top