હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / ચર્ચા મંચ / હિન્દુ કાયદા હેઠળ લગ્ન ધાર્મિક વિધિ છે, કરાર નથી
વહેંચો

હિન્દુ કાયદા હેઠળ લગ્ન ધાર્મિક વિધિ છે, કરાર નથી

હિન્દુ કાયદા હેઠળ લગ્ન ધાર્મિક વિધિ છે, કરાર નથી એ વિષે ચર્ચા ખુલ્લી મૂકી છે

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

નેવીગેશન
Back to top