હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / માનવ અધિકાર
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માનવ અધિકાર

માનવ અધિકાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

પુછપરછ, ધરપકડ અને અટકાયત અંગે માનવ અધિકાર હેઠળ જોગવાઈઓ
પુછપરછ, ધરપકડ અને અટકાયત અંગે માનવ અધિકાર હેઠળ જોગવાઈઓ વિશેની માહિતી
ગુના સંદર્ભી જાણવા જેવી માહિતી
ગુના સંદર્ભી જાણવા જેવી માહિતી આપી છે
હક્કપત્રકમાં ફેરફારની નોંધ વિશેની અગત્યની માહિતી
હક્કપત્રકમાં ફેરફારની નોંધ વિશેની અગત્યની માહિતી આપવામાં આવી છે
પ્રોપર્ટી બાબતે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત અંગે નાં ગુના ની અગત્ય ની કલમો
પ્રોપર્ટી બાબતે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત અંગે નાં ગુના ની અગત્ય ની કલમો
નેવીગેશન
Back to top