હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આદિજાતી કલ્યાણ

આદિજાતી કલ્યાણનું વિષે માહિતી આપેલ છે

સરકારી સહયોગ અને ભૂમિકા
સરકારી સહયોગ અને ભૂમિકા
સરકારી નોડલ એજન્સી
સરકારી નોડલ એજન્સી
ખાનગી ક્ષેત્ર માટેના માપદંડ અને પસંદગીની કાર્યપધ્ધતિ
ખાનગી ક્ષેત્ર માટેના માપદંડ અને પસંદગીની કાર્યપધ્ધતિ
ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી માટેનાં સંભવિત ક્ષેત્રો
ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી માટેનાં સંભવિત ક્ષેત્રો
તાર્કિકતા
તાર્કિકતા
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં વિકાસ કાર્યક્રમો
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં વિકાસ કાર્યક્રમો વિષની માહિતી
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત- ડિ-સેગ
ખાસ કેન્દ્રીય સહાય
ખાસ કેન્દ્રીય સહાય
આદિજાતિ વિકાસ ખાતાની શૈક્ષણિક યોજનાઓ
આદિજાતિ વિકાસ ખાતાની શૈક્ષણિક યોજનાઓ વિસેહની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top