વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણની અલગ અલગ યોજનાઓ વિષે માહિતી આપેલ છે

આર્થિક ઉત્કર્ષ યોજનાઓ
અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ માટે ની અલગ અલગ યોજનાઓ વિષે માહિતી આપેલ છે
શૈક્ષણિક
શૈક્ષણિક યોજના વિષે માહિતી આપેલ છે
ગરીબી નાબૂદી કાર્યકમ
ગરીબી નાબૂદી કાર્યકમ વિષે માહિતી
નિદેશ અને વહીવટ
આ વિભાગ માં નિદેશ અને વહીવટ વિશેની માહિતી આપેલ છે
રોસ્‍ટર પદ્ધતિ
રોસ્ટચર રજીસ્ટરોનું અમલીકરણ વગેરે ની માહિતી આપવા માં આવેલ છે
અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને સાયકલ સહાય (સરસ્વતી સાધના યોજના)
ધો. ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને સાયકલ સહાય (સરસ્વતી સાધના યોજના) વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top