હોમ પેજ / poll / સરળતાથી પગાર ઉપાડ
વહેંચો

સરળતાથી પગાર ઉપાડ

લોકો સરળતાથી પગાર ઉપાડી શકે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવો જરૂરી છે

હા
ના
કશું જ નહિ
કુલ મતઝ : 
0 આ મતદાન માટે મત
Back to top