હોમ પેજ / poll / કાળું નાણું
વહેંચો

કાળું નાણું

સરકાર દ્વારા ૫૦% ટેક્સ ભરી કાયદેસર બનાવવાની યોજના માટે તમે સહમત છો?

હા
ના
ખબર નથી
કુલ મતઝ : 
3 આ મતદાન માટે મત
Back to top