વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કેન્સર સંબંધિત

આ વિષય કેન્સર સંબંધિત લક્ષણો અને સારવારનાપ્રકારને આવરી લે છે

સર્વાઈકલ કેન્સર
સર્વાઈકલ કેન્સર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મૂછ, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અને NOVEMBER મહિનાને જોડતી સાંકળઃ પુરુષ સ્વાસ્થ્યનો બદલાતો ચહેરો
મૂછ, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અને NOVEMBER મહિનાને જોડતી સાંકળઃ પુરુષ સ્વાસ્થ્યનો બદલાતો ચહેરો
જો મનમાંથી દૂર કરશો બીક તો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની ઝીલી શકશો ઝીંક
જો મનમાંથી દૂર કરશો બીક તો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની ઝીલી શકશો ઝીંક
વ્યસનના બંધાણી પુરુષો બીકના લીધે ડોક્ટરને મળવાનું ટાળે છે
વ્યસનના બંધાણી પુરુષો બીકના લીધે ડોક્ટરને મળવાનું ટાળે છે
હાડકાંના કેન્સરના દર્દીઓ માટે ટેક્નોલોજી આશીર્વાદરૂપ બની
હાડકાંના કેન્સરના દર્દીઓ માટે ટેક્નોલોજી આશીર્વાદરૂપ બની
ગેરમાન્યતાઃકેન્સર એક વારસાગત રોગ છે
ગેરમાન્યતાઃકેન્સર એક વારસાગત રોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
વિશ્વ કૅન્સર દિવસની સાર્થકતા એટલે કેન્સર પર વિજયનો સંકલ્પ
વિશ્વ કૅન્સર દિવસની સાર્થકતા એટલે કેન્સર પર વિજયનો સંકલ્પ
ગુજરાતની યુવા પેઢીમાં મુખનાં કેન્સરનો જોખમકારક પગપેંસારો
ગુજરાતની યુવા પેઢીમાં મુખનાં કેન્સરનો જોખમકારક પગપેંસારો
કેન્સરનાં 250 પ્રકાર અને વિવિધ તબક્કા હોય છે
કેન્સરનાં 250 પ્રકાર અને વિવિધ તબક્કા હોય છે
છેલ્લો શ્વાસ લેતા દર્દીઓનો ‘વિસામો’
છેલ્લો શ્વાસ લેતા દર્દીઓનો ‘વિસામો’
નેવીગેશન
Back to top