વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નિતીઓ

નિતીઓ અને વિષે માહિતી

જળ ગુણવત્તા માપદંડ
જળ ગુણવત્તા માપદંડ વિષે mahiti
પર્યાવરણીય અહેવાલની સ્થિતિ
પર્યાવરણીય અહેવાલની સ્થિતિ વિષે માહિતી
પવન ઊર્જા નીતિ
પવન ઊર્જા નીતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
સીટી કંપોસ્ટ નીતિ
સીટી કંપોસ્ટ (શહેરના કચરામાંથી તૈયાર કરાયેલા મિશ્ર ખાતર) ને પ્રોત્સાહન માટે કેબિનેટે નીતિ મંજૂર કરી
ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ
આ વિભાગમાં ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ 2015 વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ નીતિ
રાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ નીતિ, ૨૦૦૬ વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top