હોમ પેજ / શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો

શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ શિક્ષણ- શ્રેષ્ઠ વ્યવહારો વિશેની અલગ અલગ માહિતી આવરી લીધી છે

માતૃભાષા એ જ શિક્ષણનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ
માતૃભાષા એ જ શિક્ષણનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ
કન્યા કેળવણી
કન્યા કેળવણી વિષેની માહિતી છે
વર્ગખંડોનું બાંધકામ
વર્ગખંડોનું બાંધકામ વિષે ની માહિતી
શાળા સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ
શાળા સ્વચ્છતા સંકુલોનું બાંધકામ વિષે માહિતી
શાળા આરોગ્યો તપાસણી કાર્યક્રમ
શાળા આરોગ્યો તપાસણી કાર્યક્રમ વિષે માહિતી લેવામાં આવી છે
વિદ્યાસહાયકોની ભરતી
વિદ્યાસહાયકોની ભરતી રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં કરવામાં આવેલ છે.
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન, અમદાવાદની સાફલ્ય ગાથા વિશેની માહિતી આપેલ છે
બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ
બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સગવડ
કન્યા કેળવણી
કન્યા કેળવણી વિષેની માહિતી છે
વર્ગખંડોનું બાંધકામ
વર્ગખંડોનું બાંધકામ વિષે ની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top