વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિ

શિક્ષણ નીતિ

શિક્ષણનો અધિકાર
શિક્ષણનો અધિકાર વિષે
માહિતીનો અધિકાર
માહિતીનો અધિકાર વિશેની
રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડનાં ઠરાવો અને પરિપત્રો
રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડનાં ઠરાવો અને પરિપત્રો વિષે
બાળ અધિકારો
બાળ અધિકારો જેમાં શિક્ષણ, પુસ્તિકા અને કાયદો વગેરે આવરી લેવમાં આવ્યું છે
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ-POCSO
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ
ભારતમાં શિક્ષણની નવી નીતિ - ૨૦૧૬
ભારતમાં શિક્ષણની નવી નીતિ - ૨૦૧૬વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top