વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સર્વ શિક્ષા અભિયાન

આ વિભાગમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશેની માહિતી આપેલ છે

ખાતા વિષે
આ વિભાગમાં ખાતા વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
કાર્યરત ક્ષેત્રો
આ વિભાગમાં કાર્યરત ક્ષેત્રો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ખાસ (સ્પેશિયલ) તાલીમ કાર્યક્રમ
આ વિભાગમાં ખાસ (સ્પેશિયલ) તાલીમ કાર્યક્રમ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
કન્યાઓને શિક્ષણ
આ વિભાગમાં કન્યાઓને શિક્ષણ વિશેની મહતી આપેલ છે
વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળાં બાળકો (CWSN) માટે સંકલિત શિક્ષણ
આ વિભાગમાં વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળાં બાળકો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
કોમ્યુનિટી મોબિલાઇઝેશન અને એસ.એમ.સી.
આ વિભાગમાં કોમ્યુનિટી મોબિલાઇઝેશન અને એસ.એમ.સી. વિશેની માહિતી છે
ગુણવત્તા / શિક્ષણ તાલીમ
આ વિભાગમાં ગુણવત્તા / શિક્ષણ તાલીમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
સંચાલકીય માહિતી વ્યવસ્થા (મેનેજમેન્ટ ઇન્ફરમેશન સિસ્ટમ)
આ વિભાગમાં સંચાલકીય માહિતી વ્યવસ્થા (મેનેજમેન્ટ ઇન્ફરમેશન સિસ્ટમ) ની માહિતી આપવામાં આવી છે
સર્વ શિક્ષા અભિયાન - સિવિલ વર્ક
આ વિભાગમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન - સિવિલ વર્ક
અન્ય
આ વિભાગમાં અન્ય વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top