વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વિકાસ યોજનાઓ

વિકાસ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

વધારાના વિદ્યાર્થી પ્રવેશ સામે વધારાના શિક્ષકો
વધારાના વિદ્યાર્થી પ્રવેશ સામે વધારાના શિક્ષકો વિશેની માહિતી
વર્ગખંડનું બાંધકામ
વર્ગખંડનું બાંધકામ વિશેની માહિતી
પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભૌતિક સુવિધાઓ વિકસાવવી
પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભૌતિક સુવિધાઓ વિકસાવવી
મફત પાઠય પુસ્તકો
મફત પાઠય પુસ્તકો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાજય તથા જિલ્લા કક્ષાના તંત્રને સંગીન બનાવવું
રાજય તથા જિલ્લા કક્ષાના તંત્રને સંગીન બનાવવું.
પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉ૫લા ધોરણો વધારવા
પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉ૫લા ધોરણો વધારવા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઉચ્ચતર પ્રા.શાળાઓમાં સ્વચ્છતા વિષયક સુવિધા
ઉચ્ચતર પ્રા.શાળાઓમાં સ્વચ્છતા વિષયક સુવિધા પુરી પાડવી.
નેવીગેશન
Back to top