હોમ પેજ / ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મત્સ્યોદ્યોગ

મત્સ્યોદ્યોગ ને લગતી માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

સફળતાઓ
મત્સ્ય પાલનની પ્રશ્નોતરી
આ વિભાગમાં મત્સ્ય પાલનની પ્રશ્નોતરી આપેલ છે
આંકડાકીય માહિતી
આંકડાકીય માહિતી જેમકે વાર્ષિક અહેવાલ આપેલ છે
સરકારી ઠરાવ, પરિપત્ર અને માહિતી અધિકાર
આ વિભાગ માં સરકારી ઠરાવ માહિતી અધિકાર આપવામાં આવેલ છે
રંગબેરંગી (કલર) માછલીઓનો ઉછેર
રંગબેરંગી (કલર) માછલીઓનો ઉછેર
મત્સ્ય ઉધોગ
મત્સ્ય ઉધોગ
ગુજરાતમાં ભાંભરાપાણીના એકવાકલ્ચરમાં વૈવિધ્યકરણ
ગુજરાતમાં ભાંભરાપાણીના એકવાકલ્ચરમાં વૈવિધ્યકરણ ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે.
મત્સ્ય ઉછેર સાથે પશુપાલનનું વ્યવસ્થાપન
મત્સ્ય ઉછેર સાથે પશુપાલનનું વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી
બચ્ચાંને જન્મ આપતી માછલીઓનું પ્રજનન
બચ્ચાંને જન્મ આપતી માછલીઓનું પ્રજનન ની માહિતી આપે છે..
ગ્રામ્ય તળાવોમાં કુદરતી મત્સ્ય ખોરાકનું વ્યવસ્થાપન
નેવીગેશન
Back to top