હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ

પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે

ઘાસચારાના પાકો
ઘાસચારાના પાકો
પાક ઉત્પાદન
પાક ઉત્પાદન ના દરેક પાસા વિષે માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ
આ વિભાગમાં પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે
પ્લગ ટ્રેમાં ધરૂઉછેર અને કયારાનું નિર્જીવીકરણ
પ્લગ ટ્રેમાં ધરૂઉછેર અને કયારાનું નિર્જીવીકરણ વિશેની માહિતી આપે છે.
રોપાણ ડાંગરની ખેતી પધ્ધતિ
રોપાણ ડાંગરની ખેતી પધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શાકભાજીમાં પિયત વ્યવસ્થાપન અને મલ્ચિંગ
શાકભાજીમાં પિયત વ્યવસ્થાપન અને મલ્ચિંગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બિનપિયત ઘઉંનો છૂપો દુશ્મન : કલીક બીટલ (વાયરવમૅ)
બિનપિયત ઘઉંનો છૂપો દુશ્મન : કલીક બીટલ (વાયરવમૅ) વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જીવાત કેલેન્ડર : નવેમ્બર – ૨૦૧૮
જીવાત કેલેન્ડર : નવેમ્બર – ૨૦૧૮ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રોગ કેલેન્ડર : નવેમ્બર-૨૦૧૮
રોગ કેલેન્ડર : નવેમ્બર-૨૦૧૮
મકાઈ પાકની ટપકાંવાળી લશ્કરી ઈયળની ઓળખ અને નિયંત્રણ
મકાઈ પાકની ટપકાંવાળી લશ્કરી ઈયળની ઓળખ અને નિયંત્રણ
નેવીગેશન
Back to top