હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન

કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન

અનાજ, કઠોળ અને તેની મૂલ્યવર્ધક નિપજની આધુનિક સંગ્રહ પધ્ધતિ દ્વારા ગુણવત્તાયુકત જાળવણી
અનાજ, કઠોળ અને તેની મૂલ્યવર્ધક નિપજની આધુનિક સંગ્રહ પધ્ધતિ દ્વારા ગુણવત્તાયુકત જાળવણી વિશેની માહિતી આપે છે.
તેલીબિયા પાકોમાં મૂલ્યવર્ધન
તેલીબિયા પાકોમાં મૂલ્યવર્ધન
કઠોળ અને મકાઈ પાકમાં ફૂડ પ્રોસેસીંગ
કઠોળ અને મકાઈ પાકમાં ફૂડ પ્રોસેસીંગ
પ્રસંસ્કરીત સોયાબીનનો સ્વાસ્થયવર્ધક ઉપયોગ
પ્રસંસ્કરીત સોયાબીનનો સ્વાસ્થયવર્ધક ઉપયોગ
ખેતપેદાશોમાં મુલ્ય વૃદ્ધિ અને તેની સમજ
ખેતપેદાશોમાં મુલ્ય વૃદ્ધિ અને તેની સમજ વિષેની માહિતી
મસાલા પાકોમાં કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવર્ધન
મસાલાપાકોમાં કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપે છે.
બીજની ગુણવતા માટે કાપણી પછીની પ્રક્રિયાઓ,યંત્રો અને મુલ્ય વર્ધન
બીજની ગુણવતા માટે કાપણી પછીની પ્રક્રિયાઓ,યંત્રો અને મુલ્ય વર્ધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
કાજુ પ્રોસેસિંગ દ્રારા તેનું મુલ્ય વર્ધન
કાજુ પ્રોસેસિંગ દ્રારા તેનું મુલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી
ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ
ફૂડ પ્રોસેસિંગ માં પ્રિઝર્વેટિવ નો ઉપયોગ વિશેની માહિતી
ફળ અને શાકભાજીમાં પ્રોસેસીંગની શક્યતાઓ
ફળ અને શાકભાજીમાં પ્રોસેસીંગની શક્યતાઓ વિશેની માહિતી આપે છે.
નેવીગેશન
Back to top