હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / નવી સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ
વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નવી સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ

નાણા વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે

”samaj


સમાજસુરક્ષા યોજના વિષે બતાવવા મા આવેલ છે "

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY)

 • પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતી વીમા યોજના (PMJJBY)
 • અટલ પેન્શન યોજના (APY)
 • પ્રધાનમંત્રી દ્વારા  તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૫ના રોજ કોલકત્તા ખાતેથી યોજનાઓનો શુભારંભ કરાશે.
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY)

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY)-આકિસ્મક મૃત્યુ વીમો

રીસ્ક કવર: આકિસ્મક મૃત્યુ અને સંપૂર્ણ વિકલાંગતા/અશક્તતા-રપયા બે લાખ અને આંશિક વિકલાંગતા/અશક્તા - રૂપિયા એક લાખ.

 • જાહેર ક્ષેત્રની સામાન્ય વીમા કંપનીઓ અને અન્ય વીમા કંપનીઓ દ્વારા  બેંક મારફતે યોજના અમલમાં મૂકાશે.
 • લાયકાત: બેંક ખાતુ ધરાવતી હોય તેવી ૧૮ થી ૭૦ વષર્ની વયની વ્યિક્ત.
 • વાર્ષિક પ્રીમયમ વ્યકિત  દીઠ રૂ. ૧૨/- રહેશે. આ યોજના આધાર કાર્ડ  અને બેંક દ્વારા સંબધિત  બેંક એકાઉન્ટમાંથી વિનિમયની રકમ ઓટો ડેબીટ થશે.
 • જોખમ સામે રક્ષણની શરતઃ- દર વર્ષ વ્યકીતએ યોજના અંગે વીકલ્પ આપવાનો રહેશે અને યોજનામાં ચાલુ રહેવા માટે લાંબા સમય માટે વીકલ્પ આપી શકશે.

પ્રધાન  મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY)

પ્રધાનમંત્રી વન જ્યોતિ વીમા યોજના

રીસ્ક કવર: કોઈ પણ કારણસર મૃત્યુ સામે (કોઈપણ અપવાદ વીના) રૂપીયા બે લાખ ચુકવવામાં આવશે.

 • જાહેર ક્ષેત્રની LIC અને અન્ય વીમા કંપનીઓ દ્વારા  બેંક મારફતે યોજના અમલમાં મૂકાશે. Øબેંક ખાતુ ધરાવતી હોય તેવી ૧૮ થી ૫૦ વષર્ની વયની વ્યિક્ત. ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ  પહેલા યોજનામાં જોડાયેલ લોકોને  જોખમ સામે ૫૫ વષર્ની ઉંમર સુધી રક્ષણ મળશે.
 • વાર્ષિક રૂ.૩૩૦/- લાભાર્થી ના બેંક અકાઉન્ટમાંથી િ􀃋િમયમની રકમ ઓટો ડેબીટ થશે.
 • જોખમ સામે રક્ષણની શરતઃ- દર વષ􀃙 વ્યિક્તએ યોજના અંગે િવકલ્પ આપવાનો રહેશે અને યોજનામાં ચાલુ રહેવા માટે લાંબા સમય માટે િવકલ્પ આપી શકશે.

અટલ પેન્શન યોજના (APY)

 • વૃધ્ધાવસ્થા દરમ્યાન આવકની સલામતી.
 • સ્વૈચ્છિક રીતે નિવૃતસમય માટેનું રોકાણ આ યોજનાનો હેતું છે.
 • અસંગઠીત સેકટરના કામદારો માટે કેન્દ્રિત  રહેશે.
 • અમલીકરણ ૦૧-૦૬-૨૦૧૫ થી થશે.
 • લાયકાતઃ ઓછામાં ઓછી વય ૧૮ વષર્ અને મહત્તમ વય મયાર્દા ૪૦ વર્ષ રહેશે.
 • વહીવટ પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી (PFRDA) દ્વારા  કરાશે.

અટલ પેન્શન યોજના

 • રૂ.૧૦૦૦/- થી રૂ.૫૦૦૦/- સુધીના માસિક પેન્શન માટે લાભાર્થી એ રૂ.૪૨/- થી ૨૯૧/- સુધીનો ઉંમર આધારિત  ફાળો ભરવાનો રહેશે.
 • ફાળાનું સ્તર વ્યિક્તની ઉંમર સાથે સકળાયેલ રહેશે. નાની ઉંમરમાં જોડાનાર વ્યક્તિ ઓછો ફાળો તથા મોટી ઉંમર માટે વધારે રહેશે.

આ યોજનામાં રોકાણ માટે પ્રોત્સહન આપવા ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ પહેલાં નવું ખાતું ખોલાવનારને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા  ખાતેદારને દર વર્ષ  મહત્તમ રૂ.૧૦૦૦/- ની મયાર્દામાં અથવા ખાતામાં રહેલ કુલ ફાળાના ૫૦% માંથી જે ઓછુ હશે તે જમા કરાવવામાં આવશે. (૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધી)

વતર્માન રાષ્ટ્રીય સ્વાવલંબન યોજનાના બચતદારો આપોઆપ અટલ પેન્શન યોજનામાં તબદીલ થશે.

તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૫ થી PMSBY & PMJJBY ની આગોતરી નામ નોંધણી

લક્ષ્યાંક જૂથ

 • આંગણવાડી કાયર્કર અને તેડાગર
 • સખી મંડળની બહેનો
 • આશા બહેનો - આરોગ્ય ખાતાના કમર્ચારીઓ
 • મનરેગા મજુરો
 • ઔધોગિક મજુરો
 • મધ્યાહન   ભોજન સંચાલકો-મદદનીશ
 • વિદ્યા સહાયક શીક્ષકો
 • કારીગરો
 • હોમ ગાર્ડ રક્ષક દળ
 • અસંગઠીત  કામદારો

અન્ય માહિતી

3.13043478261
fred May 25, 2018 01:27 AM

હવે 48 કલાકની અંદર તમારી લોન મેળવો

ગુડ ડે

શું તમે ઉદ્યોગસાહસિક બનવા માંગો છો, પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો છો અથવા એપાર્ટમેન્ટ ખરીદો છો અથવા તમે કોઈ પણ નાણાકીય મુશ્કેલીમાં છો, તમારી સહાય હવે આવી છે, તમે લોન મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, તમારા સપનાને મૃત્યુ પામે નહીં, મિસ્ટર ફ્રેડ લેરી, ઝડપી અને વિશ્વસનીય લોન માટે

અમે નીચે આ પ્રકારની લોન આપે છે:

1 કંપની લોન
2. વ્યાપાર લોન
3. એપાર્ટમેન્ટ લોન
4. ઓટો લોન
5. કાર લોન વગેરે.

અમે ગંભીર અને પ્રામાણિક ગ્રાહકો માટે લોન ઓફર કરીએ છીએ જે અમારી સાથે 3% વ્યાજ દર, 100,000.00 યુરોથી 500,000,000,000.00 સુધીના સહકાર માટે તૈયાર છે.

ઝડપથી અમારા ઇમેઇલ (*****@gmail.com) અથવા (*****@hotmail.com) દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો.

શુંસાર નંબર: +23*****92843
સ્કાયપે: ફ્રેડલરી 12

સાઇન કરેલું
મેનેજર
મિસ્ટર ફ્રેડ લેરી

અશવિનભાઈ પવૅતભાઈ ઝાલૈયા Jul 28, 2017 11:46 PM

મુ.વંદેવી તા.મોરવાહડપ જી.પંચમહાલ,

mary dinesh Aug 24, 2016 06:32 PM

હેલો,

તમે લોન જરૂર છે? વધુ પ્રક્રિયા માટે અરજી. અમે 5,000 $ ઉપર 2% વાર્ષિક વ્યાજ દર રેન્જ ખાતે લોન તમામ પ્રકારના તક આપે છે. અમારા ઇમેઇલ દ્વારા અમને કોઈપણ રસ વ્યક્તિ respondback: ઇ મેલ: *****@gmail.com
જરૂરિયાત વિશે માહિતી

નામ:
રકમ:
સમયગાળો:
ફોન #:
ક્રેડિટ જથ્થો:
દેશ:
લોન હેતુ:
loann સમયગાળો:

prabhat sinh.S May 28, 2016 11:03 PM

મારે ગાયો લાવા માટે રૂપિયા પોચ લાખની લોનની જરૂર છે જે હું મહીને
સમયસર ભરવા માગું છું તો મને લોન અપસો જી

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top