હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિ અને યોજનાઓ

અલગ અલગ નીતિ અને યોજનાઓ

ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ
ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સરકારી યોજનાઓ
સરકારી યોજનાઓ
મીશન મંગલમ
મીશન મંગલમ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્‍ચર પ્રોજેક્‍ટ
ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્‍ચર પ્રોજેક્‍ટ ને લગતી માહિતી
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન વિષે અલગ અલગ પોલીસી અને અન્ય માહિતી આપેલ છે
આર્થિક ઉત્કર્ષ
આર્થિક ઉત્કર્ષ માટેની અલગ અલગ યોજના
નવી ઔદ્યોગિક નીતિ – ૨૦૧૫
ગુજરાત સરકારે નવી ઔદ્યોગિક નીતિ – ૨૦૧૫ જાહેર કરી
નવી સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ
નાણા વિભાગ ગુજરાત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ સામાજીક સુરક્ષા યોજનાઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ઇન્દિરા ગાંધી આવાસ યોજના- માર્ગદર્શક સૂચના
ઇન્દિરા ગાંધી આવાસ યોજના- માર્ગદર્શક સૂચના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
યોજનાની માહિતી
યોજનાની માહિતી માટે ની પુસ્તિકા
નેવીગેશન
Back to top