હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સામાજિક કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સામાજિક કલ્યાણ

સામાજિક કલ્યાણ જેમાં મહિલા સશક્તિકરણ , દહેજ, સ્ત્રીભ્રૂણ હત્યા , તમાકુ વિરોધી, ચુડેલ, ભુવા વિષે માહિતી આપેલ છે

મહિલા સશક્તિકરણ
મહિલા સશક્તિકરણ વિષે ની માહિતી
બાળ લગ્નો
બાળ લગ્નો વિષે ની માહિતી
સ્ત્રીભૃણ હત્યા
સ્ત્રીભૃણ હત્યા વિશેની જાણકારી
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બધાં એક સમાન
બધાં એક સમાન છીએ
હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ
હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ વિષે માહિતી
દહેજ વિરોધી
દહેજ વિરોધી વિષે માહિતી
દારૂ વિરોધી
દારૂ વિરોધી માહિતી આપેલ છે
તમાકુ
તમાકુ સેવન વિશેની બાબત આવરી લીધી છે
કામના સ્થળે સ્ત્રીઓ પર જાતીય સતામણી
કામના સ્થળે સ્ત્રીઓ પર જાતીય સતામણી અટકાવતો કાયદો. The Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention , Prohibtion Redressal) Act, 2013, કેટલીક મહત્વની જોગવાઇઓ લે
નેવીગેશન
Back to top