હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સમાજ સુરક્ષા

અલગ અલગ સમાજ સુરક્ષા

ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી
ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
અનૌરસ બાળકનું ભરણપોષણ કરવા જૈવિક પિતા જવાબદાર
અનૌરસ બાળકનું ભરણપોષણ કરવા જૈવિક પિતા જવાબદાર
આજીવન કારાવાસનો મતલબ ૧૪ વર્ષની જેલ નહીં
આજીવન કારાવાસનો મતલબ ૧૪ વર્ષની જેલ નહીં
સ્ત્રીના અવસાનથી બાર વર્ષની મુદતમાં તેની મિલકત અંગે હક્ક દાવો કરી શકાય
સ્ત્રીના અવસાનથી બાર વર્ષની મુદતમાં તેની મિલકત અંગે હક્ક દાવો કરી શકાય
નેવીગેશન
Back to top