હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી

આ વિભાગમાં સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી માહિતી છે

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
આ વિભાગમાં માહિતી મેળવવાનો અધિકાર વિશેની માહિતી છે
રાજ્યનું વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નું બજેટ
આ વિભાગમાં બજેટ આપવામાં આવ્યું છે
ભારતમાં ગરીબી અને બેરોજગારીની સ્થિતિ
ભારતમાં ગરીબી, બેરોજગારી અને વિકાસ વચ્ચેનો આંતરસંબંધ :
ટેક્નોલોજી અને સમાજજીવન
આ વિભાગમાં ટેક્નોલોજી અને સમાજજીવન વિશેની માહિતી આપેલ છે
કરવેરા માર્ગદર્શક
કરવેરા માર્ગદર્શક-કોને કરમાફી મળે?
સ્વ સહાય જૂથો
અહીં સ્વ સહાય જૂથો વિશેની માહિતી આપેલ છે
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન
સહભાગિતા અને વિકેન્દ્રિત આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી
વિકેન્દ્રિકરણ - કર્તા, સત્તા અને ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સાંપ્રત સમસ્યા
સાંપ્રત સમસ્યા
સમાજકલ્યાણ લક્ષી સમાચાર
સમાજકલ્યાણ લક્ષી સમાચાર
નેવીગેશન
Back to top