હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ

દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સંબંધકર્તા કાયદાઓ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સંબંધકર્તા કાયદાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિકલાંગતાના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા
વિકલાંગતાના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વિકલાંગતાનો દાખલો
વિકલાંગતાનો દાખલો
વિકલાંગોને ઓળખપત્ર
વિકલાંગોને ઓળખપત્ર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ગુજરાતની હદમાં એસ.ટી. બસમાં મુસાફરીના મળતા લાભ
ગુજરાતની હદમાં એસ.ટી. બસમાં મુસાફરીના મળતા લાભ વિશેની માહિતી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ દ્વારા મુસાફરીમાં મળતા લાભ:
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ દ્વારા મુસાફરીમાં મળતા લાભ વિશેની માહિતી
રેલવે દ્વારા મુસાફરીમાં મળતા લાભ
રેલવે દ્વારા મુસાફરીમાં મળતા લાભ વિશેની માહિતી
રેલવે કન્સેશન અંગેની સામાન્ય ટૂંકી માહિતી
રેલવે કન્સેશન અંગેની સામાન્ય ટૂંકી માહિતી
દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને રેલવેનું પ્રમાણપત્ર આપવાના નિયમોમાં છુટછાટઃ
દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને રેલવેનું પ્રમાણપત્ર આપવાના નિયમોમાં છુટછાટ
વિમાની સેવામાં મુસાફરી માટે મળતા લાભ
વિમાની સેવામાં મુસાફરી માટે મળતા લાભ વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top