વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન વિષે અલગ અલગ પોલીસી અને અન્ય માહિતી આપેલ છે

સંપુર્ણ સ્વચ્છતા અભિયાન - ગોલ્ડન ગોલ્સ
સ્વચ્છતા અભિયાન વિશેની માહિતી આપેલ છે
મહાત્માગાંધી સ્વચ્છતા અભિયાન
સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ યોજના
સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ યોજના વિશેની માહિતી
નિર્મળ ગુજરાત યોજના
નિર્મળ ગુજરાત યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top