હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગરીબી નિવારણ

ગરીબી નિવારણ વિષે માહિતી આપેલ છે

યોજના
યોજના
ગરીબી નિવારણ
ગરીબી નિવારણની અલગ અલગ નીતિ વિષે માહિતી
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન
શહેરી બાબતોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાન (NIUA) વિષની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય વિશેની માહિત આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top