હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ગ્રામીણ વિકાસ

ગ્રામીણ વિકાસ જેમાં યોજનાઓ અને અન્ય માહિતી આપવામાં આવેલ છે

ગ્રામ વિકાસ
આ વિભાગમાં કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની ક્ચેરી વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગ્રામીણ રોજગાર
ગ્રામીણ રોજગાર વિષે અલગ અલગ માહિતી ઉપલબ્ધ છે
પદ્ધતિઓ અને બદલાવ
પદ્ધતિઓ અને બદલાવ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top