હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / કૌશલ્ય વિકાસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કૌશલ્ય વિકાસ

અલગ અલગ કૌશલ્ય વિકાસ માટે ની માહિતી આપવામાં આવી છે

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના
પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના
સ્ક્લિ ઇન્ડિયા
સ્ક્લિ ઇન્ડિયા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના
મોદીએ લોન્ચ કરી સ્કિલ ઈન્ડિયા યોજના, બે લાખ લોકોને મળશે રોજગારી
નેવીગેશન
Back to top