વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રાજ્ય સરકારની યોજના

રાજ્ય સરકારની યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના
દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના
શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના
શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના
જ્યો‍તિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના
જ્યો‍તિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના visheni માહિતી આપવામાં આવી છે
માનવ કલ્યાણ યોજના
માનવ કલ્યાણ યોજના
કાર્પેટ ઇન્ડ‍સ્ટ્રીઝ/ટફટેડ કાર્પેટ
કાર્પેટ ઇન્ડ‍સ્ટ્રીઝ/ટફટેડ કાર્પેટ વિશેની માહિતી
ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ કેન્દ્ર
ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ કેન્દ્ર
ઔદ્યોગિક સહકારી મંડળીની પેકેજ યોજના
ઔદ્યોગિક સહકારી મંડળીની પેકેજ યોજના
કલસ્ટર ડેવલોપમેન્ટ સ્કીમ
કલસ્ટર ડેવલોપમેન્ટ સ્કીમ
હાથશાળની યોજનાઓ
હાથશાળની યોજનાઓ
હાથશાળ સધન વિકાસ યોજના
હાથશાળ સધન વિકાસ યોજના
નેવીગેશન
Back to top