વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ભારત સરકારની યોજનાઓ

ભારત સરકારની યોજનાઓ વિશેની માહિતી

વડાપ્રધાન રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ (PMEGP)
વડાપ્રધાન રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ (PMEGP) વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
હાથશાળ વણકરો માટેની કેન્દ્રર પુરસ્કૃત યોજના
હાથશાળ વણકરો માટેની કેન્દ્રર પુરસ્કૃત યોજના વિષે માહિતી
માર્ગદર્શિકા-હાથશાળ વિકાસ પંચવર્ષિય યોજના વિકાસ કાર્યક્રમ (એનએચડીપી)
હાથશાળ વિકાસ પંચવર્ષિય યોજના વિકાસ કાર્યક્રમ (એનએચડીપી) વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
હેન્ડ્લુમ વીવર્સ કોમ્પ્રીહેન્સીવ વેલ્ફર સ્કીમ(યોજના)
હેન્ડ્લુમ વીવર્સ કોમ્પ્રીહેન્સીવ વેલ્ફર સ્કીમ
નેવીગેશન
Back to top