હોમ પેજ / સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

આદિજાતી કલ્યાણ

આદિજાતી કલ્યાણનું વિષે માહિતી આપેલ છે

કાર્યક્રમ અને યોજનાઓ
કાર્યક્રમ અને યોજનાઓ વિશેની માહિતી
કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના-વનબંધુ કલ્યાણ યોજના
અહીં કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજનાવિષની માહિતી આપેલ છે
આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના
આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના વિશે માહિતી
રાજ્ય પહેલ
રાજ્ય પહેલ વિશેની માહિતી છે
આદિજાતિ પેટા યોજના
આ વિભાગમાં આદિજાતિ પેટા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા
ખાસ ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી આપેલ છે
ફાળવણી માટેના માપદંડ
ફાળવણી માટેના માપદંડ
આર્થિક વિકાસ
આર્થિક વિકાસ વિશેની માહિતી
આદિમ જાતિઓ
આદિમ જાતિઓ વિશેની માહિતી
ભારતના બંધારણની કલમ ૨૭૫ (૧) હેઠળ અનુદાન
ભારતના બંધારણની કલમ ૨૭૫ (૧) હેઠળ અનુદાન વિશેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top